x
ok

x

x

For More Info

Thanks for contacting us.
We will get back to you shortly

something went wrong.
please check your submited details again.

x

We keep your clients fitter, healthier and thus happier

A unique concept tailored to make you fit and healthy to lead a happy life

?

why

More satisfied clients, who stay active longer and stay motivated with the right goals. This results in happy clients that will make your client stay longer

A FitConsult unit enables health professionals to offer prospects and customers a unique service. Individual advice on the current condition/ fitnesslevel of the person based on scientifically proven measurements. In addition to the advice, the client also receives an individual 12-week exercise plan.

?

what

A FitConsult unit enables health professionals to offer prospects and customers a unique service. Individual advice on the current condition/ fitnesslevel of the person based on scientifically proven measurements. In addition to the advice, the client also receives an individual 12-week exercise plan.

Ergometer 'MyFitPoint'

Listing on www.myfitpoint.com

Use MyFitPoint Consumer app

NIR body analyzer 'Futrex'

Use FitConsult software

Massage Table

Scale,length meter,goniometer

Window sticker MyFitPoint

How it works

We supply the necessary measuring equipment and install the software on an available PC. If desired, we can also provide the necessary hardware (with or without a service contract)

In addition, we provide a first training & education of the MyFitPoint coach.

Education

Explanation measuring method 1
2 Background why measuring and what do we learn from it
Use Software application 3
4 Analyze the results
Explanation exercise plan based on the results 5
Follow-up of the customer's activities via the sw platform 6
Communication & Sales 7

Furthermore, regular training and further training courses are provided. We also provide marketing concepts to promote the unique approach of the MyFitPoint concept including the individual 12-week exercise plan.

Method

The MyFitConsult unit is a place where the coach can carry out the measurements after a few intake questions and then explain the individual exercise advice to the prospect/client. Size, approximately 25 m2. It is best to provide a small table and chairs in addition to the measuring equipment.

Measurements

Body composition is based on a near infrared measurement. The result is very accurate, the measurement is easily repeatable, so that evolution can be properly mapped. Through this measurement, a large part of the lifestyle of the customer is already clear. We measuer % fat, muscle mass, water and bone density.

We measure the condition by means of an exercise test on the ergometer. The software controls an individual test protocol. The load is systematically increased and the heart rate continuously measured. It is a sub-maximal measurement with the aim of determining the individual anaerobic threshold (IAND). Based on this, a fitness level is determined between 1 and 7. In addition, the sport-specific heart rate values are determined and an individual 12 week training plan created.

We measure the flexibility to determine possible limitations of the muscles and joints. We perform 5 measurements and mainly compare front / rear and left / right ratios. Based on these measurements, the coach can properly advise the client on how to move and what to look out for when drawing up an exercise plan.

The client receives an individual report based on the measurements. This is tracked on the personal MyFitPoint app. The client can consult this report at any time via the app.

In addition, a 12-week individual training plan is drawn up. This plan is based on the achievement of Fitpoints. Every week there is a goal of Fitpoints to achieve. This ensures that the client does not exercise too much, not too little, but on the contrary, rightly dosed. The Fitpoints to be achieved depend on the fitness level, age and gender. We guarantee results when consistently achieving the weekly goals.

The client can register the Fitpoints via the personal MyFitPoint app. Both manually and automatically via connection with HR monitor and cardio devices. Via the app, the customer can also receive and send messages, receive information about events and activities.

"MyFitPoint ensures that the client has a feasible goal every week. This makes exercise fun, no overloading and by registering the Fitpoints the client knows what he/she is doing. The 12-weekly FitConsult ensures that the client is advised and motivated by the coach. In this way more satisfied clients will inspire others to start and stay clients themselves longer."

"With MyFitPoint you, as a club, coach, PT make your client fitter, healthier and therefore happier. In this way the client will stay longer and also enthusiastically encourage friends and acquaintances to start.

Screenshots

Mobile App

MyFitConsult Application

Get in touch

MyFitPoint

info@myfitpoint.com

Copyright © 2020 MyFitPoint

wij zorgen voor fitte, gezonde en dus gelukkige klanten

Een uniek concept om fit, gezond en gelukkig door het leven te gaan.

?

Waarom

Meer tevreden klanten, die langer actief en gemotiveerd in beweging blijven met de juiste doelen. Dit resulteert in gelukkige klanten die langer blijven

Een FitConsult unit die fitness- en gezondheidsondernemers in staat stelt om prospects en klanten een unieke dienst te bieden. Een individueel consult over de actuele conditie/fitheid van de persoon gebaseerd op sportwetenschappelijk onderbouwde metingen. Naast het consult krijgt de klant ook een individueel 12 weken beweegplan.

?

Wat

Een FitConsult unit die fitness- en gezondheidsondernemers in staat stelt om prospects en klanten een unieke dienst te bieden. Een individueel consult over de actuele conditie/fitheid van de persoon gebaseerd op sportwetenschappelijk onderbouwde metingen. Naast het consult krijgt de klant ook een individueel 12 weken beweegplan.

Ergometer 'MyFitPoint'

Vermelding op www.myfitpoint.com

Gebruik MyFitPoint consumer app

NIR body analyzer 'Futrex'

Gebruik FitConsult software

Massagetafel

Weegschaal, lengtemeter,goniometer

Raamstikker MyFitPoint

Hoe het werkt

Wij leveren de nodige meetapparatuur en installeren de software op een beschikbare PC. Indien gewenst kunnen wij ook de nodige hardware leveren (met of zonder service contract)

Daarnaast geven we een eerste basisopleiding voor de MyFitPoint coach. op regelmatige tijdstippen worden bijscholingen georganiseerd.

Opleiding

Toelichting meetmethode 1
2 Achtergrond waarom meten en wat leren we daaruit
Gebruik sw applicatie 3
4 Analyseren van de resultaten
Toelichten beweegplan gebaseerd op de resultaten 5
Opvolgen van de activiteiten van de klant via het sw platform 6
Communicatie & Verkoop 7

Verder worden er op regelmatige momenten opleidingen en bijscholingen voorzien. Wij leveren ook marketingconcepten om de unieke aanpak van het FitConsult inclusief individueel 12 weken beweegplan te promoten.

Methode

Een FitConsult unit is een plek waar je met je prospect/klant na enkele intake vragen de metingen kan doorvoeren en daarna het individueel beweegadvies toelicht aan de prospect/klant. Grootte, circa 25 m2. Best naast de meetapparatuur een kleine tafel en stoelen voorzien in de ruimte.

Metingen

Lichaamssamenstelling op basis van een infrarood meting. Het resultaat is heel nauwkeurig, de meting is eenvoudig herhaalbaar waardoor evolutie goed in kaart kan gebracht worden. Door deze meting wordt een groot deel van de leefstijl van de klant al duidelijk. We meten zowel % vet als spiermassa, water, botdichtheid.

De conditie (fitheid) meten we d.m.v. een inspanningsproef op een ergometer. De MyFitPoint software stuurt een individueel testprotocol aan. De belasting wordt stelselmatig opgevoerd en de hartslag continu gemeten. Het is een submaximale meting met het doel om de individuele anaerobe drempel (IAND) te bepalen. Op basis hiervan wordt een fitheidsniveau bepaald tussen 1 en 7. Daarnaast worden de sportspecifieke hartslagwaarden bepaald en een individueel 12 weken beweegplan opgemaakt op basis van FIT punten.

De lenigheid meten we om zo eventuele beperkingen van het beweegapparaat vast te stellen. We voeren 5 metingen uit en vergelijken vooral voor/achter en links/rechts verhoudingen.
Op basis van deze metingen kan de coach de klant goed adviseren hoe te bewegen en waarop moet gelet worden bij opstellen van een beweeegplan.

De klant krijgt op basis van de metingen een individueel rapport. Dit wordt bijgehouden op de persoonlijke MyFitPoint app. De klant kan dit rapport ten allen tijden consulteren.

Daarnaast wordt een 12 weken individueel beweegplan opgesteld. Dit plan is gebaseerd op het halen van Fitpoints. Elke week is er een doel van te behalen FIT-punten. Dit zorgt ervoor dat de klant niet te veel, niet te weinig maar juist gedoseerd gaat bewegen. Het te behalen Fitpoints is afhankelijk van het fitheidsniveau, leeftijd en geslacht. We garanderen resultaat bij het consequent halen van de wekelijkse doelen.

De klant kan via de persoonlijke MyFitPoint app Fitpoints registreren. Zowel manueel als automatisch via connectie met HR-monitor. Via de app kan de klant ook berichten krijgen en sturen, info krijgen ivm events en activiteiten. De activiteiten van de klant worden gemonitord en de klant krijgt dan ook op gepaste tijden push berichten en feedback.

“MyFitPoint zorgt ervoor dat de klant wekelijks een haalbaar doel heeft. Daardoor wordt bewegen leuk, geen overbelasting en door het registreren van de Fitpoints weet de klant wat hij/zij doet. De 12-wekelijkse FitConsults zorgen ervoor dat de klant door de coach geadviseerd en gemotiveerd wordt. Op die manier meer tevreden klanten die ook op hun beurt anderen gaan inspireren om te starten en zelf langer lid blijven.”

“Met MyFitPoint maak je als club, coach, PT, je klant fitter, gezonder en dus gelukkiger. Op deze manier zal de klant langer blijven en ook enthousiast vrienden en kennissen stimuleren om ook te starten.”

Screenshots

Mobile app

MyFitConsult Applicatie

Neem contact op

MyFitPoint

info@myfitpoint.com

Copyright © 2020 MyFitPoint